Smäd po Bohu

11. februára 2018
kazatel:
Passage : Iz 55,1-2