Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

1. Kronická 1; Kolosenským 1,1-8

1. apríla 2023

1. Kronická 1, 1 Adam, Šét, Enóš, 2 Kénan, Mahalalel, Jered, 3 Henoch, Matuzalem, Lemech, 4 Noach, Šém, Chám a Jefet. 5 Jefetovi synovia: Gómer, Mágog, Mádaj, Jávan, Túbal, Mešek a Tíras. 6 Gómerovi synovia: Aškenaz, Dífat a Togarma. 7 Jávanovi synovia: Elíša, Taršíš, Kitteji a Ródanci. 8 Chámovi synovia: Kúš, Micrajim, Pút a Kanaán. 9 Kúšovi synovia: Seba, Chavíla, Sabta, Raema, Sabteka. Raemovi synovia: Šeba a Dedán. 10 Kúšovi sa narodil Nimród. Stal sa prvým hrdinom na svete. 11 Micrajim splodil: Lúdov, Anámov, Lehábov, Naftúchov, 12 Patrusov a Kasluchov, z ktorých pochádzajú Filištínci a Kaftóri. 13 Kanaán splodil Sidona, svojho prvorodeného, a Chéta, 14 ďalej Jebúsejov, Amorejčanov, Girgášejov, 15 Chivvijov, Arkijov, Sínejov, 16 Arvádov, Cemárov a Chamátov. 17 Šémovi synovia: Élam, Aššúr, Arpakšad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Geter a Mešek. 18 Arpakšad splodil Šelacha a Šelach splodil Ébera. 19 Éberovi sa narodili dvaja synovia. Jeden sa volal Peleg, lebo za jeho čias bola rozdelená zem, a jeho brat sa volal Joktán. 20 Joktán splodil: Almódada, Šelefa, Chacarmáveta, Jeracha, 21 Hadórama, Úzala, Diklu, 22 Ébala, Abímaela, Šebu, 23 Ófira, Chavílu a Jóbaba. Títo všetci boli synovia Joktánovi. 24 Šém, Arpakšad, Šelach, 25 Éber, Peleg, Reu, 26 Serúg, Náchor, Terach, 27 Abrám, inak Abrahám. 28 Synovia Abrahámovi: Izák a Izmael. 29 Ich rodokmeň je tento: Izmaelov prvorodenec Nebajót, ďalej Kédar, Adbeel, Mibsám, 30 Mišma, Dúma, Massa, Chadad, Téma, 31 Jetúr, Náfiš a Kédma. To boli Izmaelovi synovia. 32 Synovia, ktorých porodila Ketúra, vedľajšia žena Abrahámova: Zimrán, Jokšán, Medán, Midján, Jišbák a Šúach. Jokšánovi synovia: Šeba a Dedán. 33 Midjánovi synovia: Éfa, Éfer, Chanók, Abída a Eldáa. Tí všetci boli synovia Ketúry. 34 Abrahám splodil ešte Izáka. Izákovi synovia: Ézav a Izrael. 35 Ézavovi synovia: Elífaz, Reúel, Jeúš, Jaelám a Kórach. 36 Elífazovi synovia: Téman, Ómar, Cefi, Gatám, Kenaz, Timna a Amálek. 37 Reúelovi synovia: Nachat, Zerach, Šamma a Mizza. 38 Seírovi synovia: Lótan, Šóbal, Cibeón, Ana, Díšon, Écer a Díšan. 39 Lótanovi synovia: Chóri a Hómam. Lótanova sestra bola Timna. 40 Šóbalovi synovia: Alján, Mánachat, Ébal, Šefi a Ónam. Cibeónovi synovia: Ajja a Ana. 41 Anov syn bol Díšon. Díšonovi synovia: Chamrán, Ešbán, Jitrán a Kerán. 42 Écerovi synovia: Bilhán, Zaaván a Jaakán. Díšonovi synovia: Úc a Arán. 43 Toto sú králi, ktorí panovali v Edómsku, prv než mali kráľa Izraeliti: Bela, syn Beórov. Jeho sídlo sa volalo Dinhába. 44 Po Belovej smrti kraľoval Zerachov syn Jóbab z Bocry. 45 Po Jóbabovej smrti kraľoval Chušám z Témanska. 46 Po Chušámovej smrti kraľoval Bedadov syn Hadad, ktorý porazil Midjánčanov na Moábskom poli. Jeho sídlo sa volalo Avít. 47 Po Hadadovej smrti kraľoval Samla z Masréky. 48 Po Samlovej smrti kraľoval Šául z Rechobótu pri Veľrieke. 49 Po Šáulovej smrti kraľoval Akbórov syn Baál-Chánan. 50 Po smrti Baál-Chánana kraľoval Hadad. Jeho sídlo sa volalo Pai a jeho žena sa volala Mehétabel, dcéra Matréda, vnučka Mé-Záhaba. 51 Po Hadadovej smrti vládli v Edóme náčelníci: náčelník Timna, náčelník Alja, náčelník Jetét, 52 náčelník Oholíbama, náčelník Éla, náčelník Pínon, 53 náčelník Kenaz, náčelník Téman, náčelník Mibcár, 54 náčelník Magdíel a náčelník Íram. To boli edómski náčelníci.

Kolosenským 1, 1 Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, a brat Timotej 2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca. 3 Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. 4 Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým 5 pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove evanjelia, 6 ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. 7 Tak ste sa to naučili od Epafrasa, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás verným Kristovým služobníkom. 8 On nám rozprával aj o vašej láske v Duchu.

Podrobnosti

Dátum:
1. apríla 2023
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
1. apríla 2023
Udalosť Kategória: