Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

1. Kronická 23 ; Skutky 10 , 1-16

14 augusta

1. Kronická 23, 1 Keď Dávid zostarol a mnoho prežil, ustanovil svojho syna Šalamúna za kráľa nad Izraelom. 2 Zhromaždil všetkých izraelských hodnostárov, kňazov a levitov. 3 Spočítali levitov od tridsaťročných nahor. Ich počet bol tridsaťosemtisíc mužov. 4 Dávid povedal: Z nich som poveril riadením služby Hospodinovho domu dvadsaťštyritisíc, úradníkov a sudcov šesťtisíc, 5 vrátnikov štyritisíc a spevákov štyritisíc, tí mali chváliť Hospodina a hrať na nástrojoch, ktoré som zhotovil. 6 Dávid ich zadelil do tried podľa Léviho synov: Geršóna, Keháta a Meráriho. 7 Ku Geršónovcom patrili: Laedán a Šimei. 8 Synovia Laedánovi: predák Jechíel, Zétam a Joel, traja. 9 Synovia Šimeiho: Šelomót, Chazíel a Háran, traja. Tí boli predákmi Laedánových rodín. 10 Synovia Šimeiho: Jachat, Zíza, Jeúš a Bería. To boli štyria synovia Šimeiho. 11 Jachat bol predákom, Zíza druhým, Jeúš a Bería neoplývali synmi, takže tvorili jednu rodinu, jednu triedu. 12 Synovia Kehátovi: Amrám, Jishár, Hebron a Uzzíel, štyria. 13 Synovia Amrámovi: Áron a Mojžiš. Áron mal i so svojimi synmi za úlohu udržiavať neprestajne v posvätnom stave veľsvätyňu, páliť tymian pred Hospodinom, posluhovať mu a v jeho mene stále požehnávať. 14 Synovia Božieho muža Mojžiša boli pripočítaní ku kmeňu Lévi. 15 Synovia Mojžišovi boli Geršóm a Elíezer. 16 Synom Geršóma bol predák Šebúel. 17 Synom Elíezera bol predák Rechabja. Iných synov Elíezer nemal, zato Rechabja ich mal veľa. 18 Syn Jishárov: predák Šelomít. 19 Synovia Hebronovi: predák Jerija, druhý Amarja, tretí Jachazíel, štvrtý Jekameám. 20 Synovia Uzzíela: predák Míka, druhý Jiššija. 21 Synovia Meráriho: Machli a Múši. Synovia Machliho: Eleazár a Kíš. 22 Eleazár zomrel bez synov, mal iba dcéry. Tie si pobrali Kíšovci, ich príbuzní. 23 Synovia Múšiho: Machli, Éder, Jeremót, traja. 24 To boli synovia Léviho podľa jednotlivých rodín, rodinní predáci, ako boli zaradení v mennom zozname ich príslušníkov, zamestnaných v službe domu Hospodina od dvadsaťročných nahor. 25 Dávid totiž povedal: Hospodin, Boh Izraela, dožičil svojmu ľudu mier a natrvalo sa usídlil v Jeruzaleme. 26 Leviti už nemusia nosiť príbytok a rôzne predmety k jeho službe. 27 Podľa posledných úprav Dávida sa totiž do stavu levitov započítavali iba dvadsaťroční a starší. 28 Ich povinnosťou bude pomáhať Áronovcom v službe Hospodinovho domu, dozerať na nádvoria, na komory, udržiavať čistotu všetkého svätého, dohliadať na bohoslužobné úkony v chráme, 29 ďalej starať sa o predkladané chleby, o jemnú múku, o pokrmovú obetu, o nekvasené placky, o panvicu, o miesenie cesta a o rôzne duté a dĺžkové miery. 30 Každé ráno majú nastúpiť na oslavu a chválu Hospodina, podobne večer, 31 na každé prinášanie spaľovaných obiet pre Hospodina, a to cez soboty, na novmesiace a na sviatky v takom počte, ako to požaduje predpis o obetách. Majú ustavične slúžiť pred Hospodinom, 32 starať sa o službu v stane stretávania, ako i vo svätyni, a obsluhovať svojich bratov Áronovcov pri službe v Hospodinovom dome.

Skutky 10, 1 V Cézarei žil istý muž menom Kornélius, ktorý bol stotníkom kohorty nazývanej Italika. 2 Bol zbožný a bohabojný, on, aj celý jeho dom. Dával ľuďom štedré almužny a ustavične sa modlieval k Bohu. 3 Raz okolo tretej hodiny popoludní mal videnie: Jasne videl, ako vošiel k nemu Boží anjel a oslovil ho: Kornélius! 4 On uprel oči na neho a preľaknutý povedal: Čo je, Pane? Anjel povedal: Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Boha a on sa na teba rozpamätal. 5 Teraz pošli do Joppy mužov, pozvi Šimona, prímením Peter. 6 Je ubytovaný u istého garbiara Šimona, ktorý má dom pri mori. 7 Len čo anjel, ktorý s ním hovoril, odišiel, zavolal si Kornélius dvoch sluhov a zbožného vojaka spomedzi tých, ktorí mu boli podriadení. 8 Všetko im vyrozprával a poslal ich do Joppy. 9 Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo šiestej hodiny na strechu domu modliť sa. 10 Keď vyhladol, chcel si zajesť. Kým mu pripravovali jedlo, dostal sa do vytrženia. 11 Videl nebo otvorené a z neho zostupovať na zem akúsi nádobu, sťaby veľkú plachtu so štyrmi rohmi. 12 Boli v nej všetky druhy štvornohých zvierat, zemských plazov, ako aj nebeského vtáctva. 13 Tu k nemu zaznel hlas: Peter, vstaň, zabíjaj a jedz! 14 Peter na to povedal: Nie, Pane, lebo nikdy som nejedol nič poškvrnené a nečisté. 15 Potom sa ozval hlas znova, po druhý raz: Čo Boh očistil, to ty nenazývaj poškvrneným. 16 Toto sa opakovalo tri razy a nádoba hneď bola vzatá do neba.

Podrobnosti

Dátum:
14 augusta
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
14 augusta
Udalosť Kategória: