Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

1. Mojžišova 24,1-27; Matúš 8,1-13

24 mája

1. Mojžišova 24,

1 Abrahám bol starec vo vysokom veku a Hospodin ho vo všetkom požehnával. 2 Abrahám povedal najstaršiemu sluhovi vo svojom dome, ktorý mu spravoval celý majetok: Polož svoju ruku pod moje bedrá! 3 Zaväzujem ťa prísahou pred Hospodinom, Bohom neba i zeme, že nevezmeš pre môjho syna ženu z dcér Kanaánčanov, medzi ktorými bývam, 4 ale pôjdeš do mojej vlasti k môjmu príbuzenstvu a tam vyberieš ženu pre môjho syna Izáka. 5 Sluha mu odpovedal: Ak tá žena nebude chcieť ísť so mnou do tejto krajiny, mám potom zaviesť tvojho syna späť do krajiny, z ktorej si odišiel? 6 Abrahám mu povedal: Neopováž sa zaviesť ta môjho syna! 7 Hospodin, Boh nebies, ma vyviedol z domu môjho otca, z mojej rodnej krajiny, oslovil ma a prisahal mi: Túto krajinu dám tvojmu potomstvu. On pošle pred tebou svojho anjela a ty budeš môcť vybrať ženu pre môjho syna. 8 Keby však tá žena s tebou nechcela ísť, táto prísaha ťa nebude zaväzovať. Len môjho syna ta nezaveď! 9 Nato sluha položil ruku pod bedrá svojho pána, Abraháma, a odprisahal mu to. 10 Sluha vzal desať tiav zo stáda svojho pána a odišiel. Mal so sebou aj rôzne drahocennosti od svojho pána. Vydal sa na cestu do Aram-Naharajima, do Náchorovho mesta. 11 Podvečer, keď ženy obvykle vychádzajú čerpať vodu, nechal ťavy pred mestom odpočívať pri studni. 12 Povedal: Hospodin, Boh Abraháma, môjho pána, dopraj mi dnes šťastné stretnutie a preukáž láskavosť môjmu pánovi, Abrahámovi. 13 Pozri, stojím tu pri prameni a dcéry mužov mesta vychádzajú čerpať vodu. 14 Deva, ktorej poviem: Nachýľ svoj džbán, aby som sa napil, nech odpovie: Napi sa a ja napojím aj tvoje ťavy. Nech je to tá, ktorú si prichystal svojmu služobníkovi Izákovi. Podľa toho poznám, že si preukázal láskavosť môjmu pánovi. 15 Sotva to dopovedal, keď s džbánom na pleci prichádzala Rebeka, ktorá sa narodila Betúelovi, synovi Milky, ženy Abrahámovho brata Náchora. 16 Bola to deva na pohľad veľmi krásna, panna, ktorú muž dosiaľ nepoznal. Zostúpila k prameňu, naplnila si džbán a vystúpila. 17 Sluha jej pribehol v ústrety a povedal: Daj sa mi napiť trochu vody zo svojho džbána! 18 Ona odvetila: Napi sa, pane; rýchlo zložila džbán na ruku a dala sa mu napiť. 19 Keď sa napil, dodala: Aj tvojim ťavám načerpám vody, aby sa dobre napili. 20 Rýchlo z džbána vyliala vodu do napájadla a odbehla k studni znova nabrať, aby napojila všetky jeho ťavy. 21 Muž ju pritom mlčky pozoroval, aby poznal, či Hospodin doprial jeho ceste úspech, alebo nie. 22 Keď sa ťavy napili, muž vytiahol zlatý krúžok do nosa vážiaci pol šekela a dva zlaté náramky na jej ruky vážiace desať šekelov zlata, 23 a spýtal sa: Povedz mi, čia si ty dcéra? Našlo by sa v dome tvojho otca miesto, kde by sme mohli prenocovať? 24 Odvetila mu: Som dcéra Betúela, syna Milky, ktorá ho porodila Náchorovi, 25 a dodala: Slamy a krmiva máme dosť aj miesta na nocľah. 26 Muž padol na kolená, klaňal sa Hospodinovi 27 a povedal: Nech je zvelebený Hospodin, Boh Abraháma, môjho pána, ktorý neodňal svoju láskavosť a vernosť môjmu pánovi. Hospodin ma doviedol do domu príbuzných môjho pána.

Matúš 8,

1 Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. 2 Tu prišiel k nemu malomocný, klaňal sa mu a hovoril: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. 3 On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. A hneď bol čistý od malomocenstva. 4 Ježiš mu potom povedal: Hľaď, aby si o tom nikomu nehovoril. Choď však, ukáž sa kňazovi a obetuj dar, ako prikázal Mojžiš — im na svedectvo. 5 Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník a prosil ho: 6 Pane, môj sluha leží doma ochrnutý a hrozne sa trápi. 7 Ježiš mu odpovedal: Prídem a uzdravím ho. 8 Stotník mu na to povedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. 9 Veď aj ja som podriadený človek a mne sú zasa podriadení vojaci. Keď poviem jednému: Choď! , tak ide, a druhému: Poď! , tak príde, a svojmu sluhovi: Urob to! , tak to urobí. 10 Keď to Ježiš počul, začudoval sa a povedal tým, čo išli za ním: Amen, hovorím vám, že u nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru. 11 No hovorím vám, že mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v nebeskom kráľovstve, 12 ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. 13 Potom Ježiš povedal stotníkovi: Choď a nech sa ti stane tak, ako si uveril. V tej chvíli jeho sluha ozdravel.

Podrobnosti

Dátum:
24 mája
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
24 mája
Udalosť Kategória: