Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

2. Kronická 22 ; Skutky 18 , 1-17

11. septembra 2019

2. Kronická 22, 1 Obyvatelia Jeruzalema dosadili po ňom za kráľa jeho najmladšieho syna Achazju. Všetkých starších synov totiž vyvraždila skupina záškodníkov, ktorá s Arabmi vnikla do tábora. Tak sa stal kráľom Achazja, syn judského kráľa Jórama. 2 Achazja mal štyridsaťdva rokov, keď sa stal kráľom, a jeden rok vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, Omriho dcéra, sa volala Atalja. 3 I on sa uberal cestami domu Achába, lebo jeho matka mu radila, aby konal svojvoľne. 4 Hospodinovi robil naprotiveň ako dom Achábov, lebo po otcovej smrti sa mu oni stali poradcami na vlastnú skazu. 5 Na ich radu sa vypravil s izraelským kráľom Jóramom, synom Achába, do vojny proti sýrskemu kráľovi Chazaelovi do Rámot-Gileádu. Sýrčania Jórama zranili, 6 takže sa utiahol do Jezreela, aby sa hojil z rán, ktoré utŕžil v Ráme, keď bojoval proti sýrskemu kráľovi Chazaelovi. Judský kráľ Achazja, syn Jóramov, zišiel do Jezreela navštíviť Achábovho syna Jórama, pretože bol ranený. 7 Riadením Božím však návšteva u Jórama prispela k Achazjovmu pádu. Počas návštevy vyšiel s Jóramom do boja proti Jehuovi, synovi Nimšiho, ktorého pomazal Hospodin na vyhubenie Achábovho domu. 8 Keď Jehu vykonával súd nad Achábovým domom, našiel judských hodnostárov a synovcov Achazjových, ktorí mu slúžili, a vyvraždil ich. 9 Potom pátral po Achazjovi. Toho dolapili, keď sa skrýval v Samárii. Priviedli ho k Jehuovi a zabili. Pochovali ho však, lebo povedali: Bol synom Jóšafata, ktorý hľadal Hospodina celým srdcom. V Achazjovej rodine nemal kto prevziať kráľovstvo. 10 Keď Achazjova matka Atalja videla, že jej syn zomrel, rozhodla sa vyhubiť všetko potomstvo judského kráľovského domu. 11 Ale kráľova dcéra Jóšabat vzala Jóaša, Achazjovho syna, uniesla ho spomedzi kráľovských synov, určených na smrť, a umiestnila ho i s jeho dojkou v spálni. Tam ho Jóšabat, dcéra kráľa Jórama a žena kňaza Jójadu, pretože bola Achazjovou sestrou, ukrývala pred Ataljou, aby ho nemohla zabiť. 12 Skrýval sa u nich v Božom dome šesť rokov, kým Atalja vládla v krajine.

Skutky 18, 1 Potom sa rozlúčil s Aténami a prišiel do Korintu. 2 Tam našiel istého Žida, menom Akvila, pôvodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie, a jeho manželku Priscillu. Obaja prišli preto, lebo na základe Klaudiovho nariadenia museli všetci Židia opustiť Rím. K nim sa teda pridal, 3 a keďže ovládal ich remeslo, ostal u nich bývať a pracovať. Boli totiž výrobcami stanov. 4 Každú sobotu potom viedol rozhovory v synagóge a presviedčal Židov i Grékov. 5 Keď z Macedónska prišli Sílas a Timotej, Pavol sa celkom venoval kázaniu slova a dokazoval Židom, že Ježiš je Mesiáš. 6 Ale keď sa mu protivili a rúhali sa, otriasol si odev a povedal im: Vaša krv na vašu hlavu! Ja som čistý. Odteraz pôjdem k pohanom. 7 Odišiel teda od nich a vošiel do domu človeka menom Títus Justus, ktorý uctieval Boha a jeho dom sa nachádzal v tesnom susedstve synagógy. 8 No predstavený synagógy Krispus spolu s celým svojím domom uveril v Pána a mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dávali sa krstiť. 9 V noci však Pán vo videní povedal Pavlovi: Len sa neboj, nemlč, ale rozprávaj! 10 Veď ja som s tebou, tu nikto na teba nesiahne, aby ti ublížil, pretože v tomto meste mám veľa ľudu. 11 Usadil sa tam teda na rok a šesť mesiacov a kázal im Božie slovo. 12 Keď bol Gallio prokonzulom v Achájsku, Židia jednomyseľne povstali proti Pavlovi a predviedli ho pred súdnu stolicu 13 s tvrdením: Tento človek navádza ľudí, aby uctievali Boha v rozpore so zákonom. 14 Pavol sa už-už chystal otvoriť ústa, no Gallio povedal Židom: Židia! Keby išlo o nejakú krivdu alebo zločin, vypočul by som vás trpezlivo, ako sa patrí. 15 No ak sú to spory o slová, mená alebo o váš zákon, tak si to vybavte sami. V takýchto veciach ja nechcem byť sudcom. 16 A odohnal ich od súdnej stolice. 17 Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sóstena a zbili ho priamo pred súdnou stolicou. Ale Gallio tomu nevenoval pozornosť.

Podrobnosti

Dátum:
11. septembra 2019
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
11. septembra 2019
Udalosť Kategória: