Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Ester 9,1-19; Zjavenie Jána 22,1-7

7 augusta

Ester 9, 1 V dvanástom mesiaci, totiž v mesiaci ádar, trinásteho dňa, keď mal byť vykonaný kráľovský rozkaz, totiž jeho zákon, v deň, keď nepriatelia dúfali, že sa zmocnia Židov, došlo k zvratu: Židia sa zmocnili tých, čo ich nenávideli. 2 Židia sa zhromaždili vo svojich mestách vo všetkých krajinách kráľa Ahasvéra, aby zasadili úder tým, čo im chceli zle. Nikto neobstál pred nimi, lebo strach pred nimi doľahol na všetky národy. 3 Všetky kniežatá území, satrapovia, miestodržitelia a kráľovskí úradníci podporovali Židov, lebo doľahol na nich strach pred Mordochajom. 4 Mordochaj mal veľký vplyv v kráľovskom paláci a povesť o ňom sa rozniesla po všetkých krajinách, pretože Mordochaj nadobúdal stále väčší vplyv. 5 Židia pobili všetkých svojich nepriateľov: bili ich mečom a hubili. Urobili svojim nepriateľom, čo sa im zachcelo. 6 V pevnosti Šúšanu Židia povraždili päťsto mužov. 7 Aj Peršandátu, Dalfóna, Aspáta, 8 Póratu, Adalju, Arídatu, 9 Parmaštu, Arísaja, Arídaja a Vajzátu, 10 desať synov Hámana, Hammedátovho syna, protivníka Židov, zabili, ale na korisť nesiahli. 11 V ten deň došlo ku kráľovi hlásenie o počte zavraždených v pevnosti Šúšan. 12 Kráľ povedal kráľovnej Ester: V pevnosti Šúšan Židia povraždili päťsto mužov a desať synov Hámanových. Čo asi urobili na ostatných kráľovských územiach? Máš nejaké prianie, aby sa ti splnilo? Máš ešte nejakú žiadosť, aby som ti ju vyplnil? 13 Ester povedala: Ak je to kráľovi prijateľné, nech je ešte zajtra dovolené Židom v Šúšane, aby konali podľa zákona platného dnes. Desať synov Hámanových nech obesia na šibenicu! 14 Kráľ prikázal, aby sa to splnilo. V Šúšane bol vydaný zákon a desať Hámanových synov obesili na šibenicu. 15 Šúšanskí Židia sa teda zhromaždili aj štrnásteho dňa mesiaca ádara a v Šúšane pobili tristo mužov; ale na korisť nesiahli. 16 Aj ostatní Židia na kráľovských územiach sa zhromaždili, postavili sa na obranu svojich životov, zbavili sa svojich nepriateľov a z tých, čo ich nenávideli, pobili sedemdesiatpäťtisíc ľudí, ale na korisť nesiahli. 17 Bolo to trinásteho dňa mesiaca ádara a štrnásteho dňa toho mesiaca si odpočinuli. Urobili si ho dňom hodovania a radosti. 18 Židia v Šúšane sa zhromaždili trinásteho dňa toho mesiaca aj štrnásteho dňa toho mesiaca a pätnásteho dňa toho mesiaca odpočívali. Urobili si ho dňom hodovania a radosti. 19 Preto rozptýlení Židia, ktorí bývajú v odľahlých mestách, slávia štrnásty deň mesiaca adár s radosťou a hodovaním ako sviatočný deň, v ktorý si navzájom posielajú dary. 

Zjavenie Jána 22, 1 Ukázal mi aj rieku s vodou života, priezračnú ako krištáľ, ktorá vyteká od Božieho a Baránkovho trónu. 2 Uprostred jeho námestia a z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša dvanásť ráz ovocie, každý mesiac dáva svoje ovocie i lístie stromu na uzdravenie národov. 3 A nebude tam nič prekliate, ale Boží a Baránkov trón bude v ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť. 4 Budú hľadieť na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách. 5 Noci už nebude, nepotrebujú svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a kraľovať budú na veky vekov. 6 Anjel mi potom povedal: Toto sú verné a pravdivé slová a Pán, Boh prorockých duchov, poslal svojho anjela, aby svojim služobníkom ukázal, čo sa má čoskoro stať. 7 Hľa, prídem čoskoro! Blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy.

Podrobnosti

Dátum:
7 augusta
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
7 augusta
Udalosť Kategória: