Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Ester 9,20-32; Zjavenie Jána 22,8-21

8 augusta

Ester 9, 20 Potom Mordochaj spísal všetky tieto udalosti a rozoslal listiny všetkým Židom vo všetkých krajinách kráľa Ahasvéra, blízkym i vzdialeným, 21 aby ich zaviazal sláviť štrnásty deň mesiaca ádara a pätnásty deň toho mesiaca 22 každý rok ako dni, v ktorých sa Židia zbavili svojich nepriateľov, a mesiac, ktorý sa im zmenil zo žiaľu na radosť a zo smútku na sviatok, — aby ich svätili ako dni hodovania a radosti a vzájomného obdarúvania sa a obdarovania chudobných. 23 Tak teda Židia prijali ako zvyk to, čo začali robiť, a to, čo im napísal Mordochaj. 24 Lebo Háman Agagský, syn Hammedátov, protivník všetkých Židov, strojil úklady Židom, aby ich zničil, a hodil púr, totiž lós, aby ich vyhladil. 25 Keď však Ester vstúpila pred kráľa, ten dal rozkaz, dokonca písomne, aby zmenil jeho zlý zámer, ktorý osnoval proti Židom, aby sa obrátil proti nemu, aby obesili jeho i jeho synov na šibenici. 26 Preto nazvali tieto dni Púrim podľa slova púr; podľa všetkých slov tohto listu, podľa toho, ako to videli a prežili. 27 Židia to prijali ako povinnosť a odovzdali to i svojmu potomstvu a všetkým, čo sa k nim pripojili, že neprestanú tak robiť každý rok v tých dvoch dňoch podľa platného predpisu a v ustanovenom čase, ako bolo zapísané. 28 Tieto dni sa pripomínajú a zachovávajú v každom pokolení a v každej rodine, v každej krajine a v každom meste. Tieto dni Púrim nevymiznú u Židov a pamiatka na ne nezanikne v ich potomstve. 29 Potom kráľovná Ester, dcéra Abíchajilova, spolu so Židom Mordochajom písala ešte raz s plnou záväznosťou, aby potvrdila list o Púrim. 30 Poslala listy všetkým Židom do stodvadsiatichsiedmich území Ahasvérovho kráľovstva, slová pokoja a pravdy, 31 aby potvrdila záväznosť dní Púrim v určenom čase, ako ustanovil Žid Mordochaj a kráľovná Ester, aby urobili záväznými pre seba i pre svoje potomstvo slová o pôstoch a nárekoch.

Zjavenie Jána 22, 8 A ja, Ján, som to počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám anjela, ktorý mi to ukázal a chcel som sa mu klaňať. 9 Ale on mi povedal: Stráň sa toho! Som služobník ako ty a tvoji bratia proroci a tí, čo zachovávajú slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj! 10 A povedal mi: Nezapečať prorocké slová tejto knihy, lebo určený čas je blízko! 11 Kto krivdí, nech krivdí ďalej; kto je špinavý, nech zostane špinavý ďalej; spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a svätý nech sa ďalej posväcuje. 12 Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. 13 Ja som Alfa i Omega, prvý a posledný, počiatok i koniec. 14 Blahoslavení sú tí, čo si perú rúcha, aby získali prístup k stromu života a vošli bránami do mesta. 15 Vonku zostanú psy, čarodejníci, smilníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje a pácha lož. 16 Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám v cirkvách svedčil o týchto veciach. Ja som koreň a Dávidov rod, jasná ranná hviezda. 17 A Duch i nevesta hovoria: Príď! A ten, kto počúva, nech povie: Príď! Kto je smädný, nech príde; kto chce, nech si zadarmo naberie živej vody. 18 Ja dosvedčujem každému, kto počúva slová proroctva tejto knihy: Ak niekto k tomu niečo pridá, tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe. 19 A ak niekto uberie zo slov proroctva tejto knihy, tomu Boh odníme jeho podiel zo stromu života a miesto vo svätom meste, ako sa o nich píše v tejto knihe. 20 Ten, čo dosvedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čoskoro! Amen, príď, Pane Ježišu! 21 Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými.

Podrobnosti

Dátum:
8 augusta
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
8 augusta
Udalosť Kategória: