Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Ezdráš 2 ; Ján 7 , 1-13

február 12

Ezdráš 2, 1 Toto sú príslušníci provincie, ktorí šli z vyhnanstva, zajatci, ktorých odvliekol babylonský kráľ Nebúkadnecar do Babylonu. Vrátili sa do Jeruzalema a do Judska, každý do svojho mesta; 2 tí, čo prišli so Zerubbábelom, Jéšuom, Nehemiášom, Serájom, Reelájom, Mordochajom, Bilšánom, Mispárom, Bigvajom, Rechúmom a Baanom. Počet mužov izraelského ľudu: 3 potomkov Paróšových bolo dvetisícstosedemdesiatdva, 4 Šefatjových tristosedemdesiatdva, 5 Árachových sedemstosedemdesiatpäť, 6 potomkov Pachat-Moábových po Jéšuovi a Jóabovi bolo dvetisícosemstodvanásť, 7 potomkov Élamových bolo tisícdvestopäťdesiatštyri, 8 Zattúových deväťstoštyridsaťpäť, 9 Zakkájových sedemstošesťdesiat, 10 Bániových šesťstoštyridsaťdva, 11 Bébajových šesťstodvadsaťtri, 12 Azgádových tisícdvestodvadsaťdva, 13 Adonikámových šesťstošesťdesiatšesť, 14 Bigvajových dvetisícpäťdesiatšesť, 15 Adínových štyristopäťdesiatštyri; 16 potomkov Atérových po Jechizkijovi bolo deväťdesiatosem, 17 Bécajových tristodvadsaťtri, 18 Joráhových stodvanásť, 19 Chášumových dvestodvadsaťtri, 20 Gibbárových deväťdesiatpäť. 21 Betlehemčanov bolo stodvadsaťtri, 22 Netófčanov päťdesiatšesť, 23 Anatóťanov stodvadsaťosem, 24 Azmáveťanov štyridsaťdva, 25 Kirjatjeárimčanov, Kefírčanov a Beeróťanov sedemstoštyridsaťtri, 26 Rámčanov a Gebanov šesťstodvadsaťjeden, 27 Mikmásanov stodvadsaťdva, 28 Bételčanov a Ajanov dvestodvadsaťtri, 29 Nebóanov päťdesiatdva, 30 Magbíšanov stopäťdesiatšesť, 31 ostatných Élamcov tisícdvestopäťdesiatštyri, 32 Chárimanov tristodvadsať, 33 Lóďanov, Chadíďanov a Ónčanov sedemstodvadsaťpäť, 34 Jerišanov tristoštyridsaťpäť, 35 Senáanov tritisícšesťstotridsať. 36 Kňazi: Jedajovcov, patriacich k Jéšuovmu domu, bolo deväťstosedemdesiattri, 37 Immérovcov tisícpäťdesiatdva, 38 Pašchúrovcov tisícdvestoštyridsaťsedem, 39 Chárimanov tisícsedemnásť. 40 Leviti: potomkov Jéšuu a Kadmíela po Hódavjovi bolo sedemdesiatštyri. 41 Speváci: potomkov Ásafových bolo stodvadsaťosem. 42 Vrátnici: potomkov Šallúmových, Atérových, Talmónových, Akkúbových, Chatítaových, Šóbajových bolo stotridsaťdeväť. 43 Sluhovia chrámu: Cíchaovci, Chasúfaovci, Tabbaóťania, 44 Kerósovci, Siáovci, Padónčania, 45 Lebánovci, Chagábovci, Akkúbovci, 46 Chagábovci, Šamlájovci, Chanánovci, 47 Giddélovci, Gácharovci, Reájovci, 48 Recínovci, Nekódaovci, Gazzámovci, 49 Uzzovci, Páseachovci, Bésajovci, 50 Asnovci, Meúnci, Nefúsiovci, 51 Bakbúkovci, Chakúfovci, Charchúrovci, 52 Baclútovci, Mechídaovci, Charšaovci, 53 Barkósovci, Síserovci, Támachovci, 54 Necíachovci a Chatífaovci; 55 potomkovia Šalamúnových služobníkov: Sótajovci, Sóferetovci, Perúdaovci, 56 Jaalaovci, Darkónčania, Giddélovci, 57 Šefatjovci, Chattílovci, Pókeret-Haccebájimovci a Ámiovci; 58 všetkých chrámových sluhov a potomkov Šalamúnových služobníkov bolo tristodeväťdesiatdva. 59 Aj títo vyšli z Tél-Melachu, Tél-Charše, Kerúbu, Addánu a Imméru, lenže nevedeli preukázať rod svojich otcov a svoj pôvod, či sú z Izraela: 60 šesťstopäťdesiatdva Delájových, Tóbijových a Nekódaových potomkov. 61 Z potomkov kňazov: Chobajovci a Hakkócovci; potomkovia Barzillaja, ktorý si vzal za ženu jednu z dcér Gileádčana Barzillaja, a bol nazvaný ich menom. 62 Tí hľadali svoj zápis o rodovej príslušnosti, ale pretože ho nenašli, vylúčili ich z kňazstva. 63 Kráľov miestodržiteľ im zakázal jesť z najsvätejších vecí, pokiaľ kňaz s urím a tummím nezaujme svoje miesto. 64 Celé toto spoločenstvo do jedného malo štyridsaťdvatisíctristošesťdesiat osôb, 65 okrem ich sluhov a ich slúžok, ktorých bolo sedemtisíctristotridsaťsedem; ďalej s nimi bolo dvesto spevákov a speváčok. 66 Koní mali sedemstotridsaťšesť, mulíc dvestoštyridsaťpäť, 67 tiav štyristotridsaťpäť a oslov šesťtisícsedemstodvadsať. 68 Poniektorí rodoví náčelníci po svojom príchode k domu Hospodina, ktorý je v Jeruzaleme, venovali dobrovoľné dary na Boží dom, aby ho zasa postavili na tom mieste, kde stál. 69 Podľa svojich možností prispeli na dielo chrámu šesťdesiatjedentisíc drachiem v zlate, päťtisíc mín v striebre a sto kňazských rúch. 70 Tak sa teda kňazi, leviti a poniektorí z ľudu usadili tu; speváci, vrátnici a sluhovia chrámu vo svojich mestách; celý Izrael býval vo svojich mestách.

Ján 7,1 Potom Ježiš chodil po Galilei. Nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia ho chceli zabiť. 2 Blížil sa však židovský sviatok, slávnosť stánkov. 3 Tu mu jeho bratia povedali: Odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš! 4 Veď nikto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu. 5 Totiž ani jeho bratia neverili v neho. 6 Ježiš im povedal: Môj čas ešte nenastal, ale pre vás je stále vhodný čas. 7 Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pretože o ňom svedčím, že skutky, ktoré koná, sú zlé. 8 Vy choďte na sviatky! Ja na tieto sviatky nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil. 9 Toto im povedal a zostal v Galilei. 10 Keď jeho bratia odišli na sviatky, šiel aj on, no nie verejne, ale akoby potajomky. 11 Židia ho na slávnostiach hľadali a hovorili: Kdeže je? 12 Aj v zástupoch sa o ňom veľa rozprávalo. Jedni vraveli: Je dobrý! Iní tvrdili: Nie je, iba čo zvádza ľud! 13 Nik však o ňom nehovoril verejne zo strachu pred Židmi.

Podrobnosti

Dátum:
február 12
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
február 12
Udalosť Kategória: