Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Ezdráš 2,36-70; 1.Jánov 5,13-17

23 júna

Ezdráš 2, 36 Kňazi: Jedajovcov, patriacich k Jéšuovmu domu, bolo deväťstosedemdesiattri, 37 Immérovcov tisícpäťdesiatdva, 38 Pašchúrovcov tisícdvestoštyridsaťsedem, 39 Chárimanov tisícsedemnásť. 40 Leviti: potomkov Jéšuu a Kadmíela po Hódavjovi bolo sedemdesiatštyri. 41 Speváci: potomkov Ásafových bolo stodvadsaťosem. 42 Vrátnici: potomkov Šallúmových, Atérových, Talmónových, Akkúbových, Chatítaových, Šóbajových bolo stotridsaťdeväť. 43 Sluhovia chrámu: Cíchaovci, Chasúfaovci, Tabbaóťania, 44 Kerósovci, Siáovci, Padónčania, 45 Lebánovci, Chagábovci, Akkúbovci, 46 Chagábovci, Šamlájovci, Chanánovci, 47 Giddélovci, Gácharovci, Reájovci, 48 Recínovci, Nekódaovci, Gazzámovci, 49 Uzzovci, Páseachovci, Bésajovci, 50 Asnovci, Meúnci, Nefúsiovci, 51 Bakbúkovci, Chakúfovci, Charchúrovci, 52 Baclútovci, Mechídaovci, Charšaovci, 53 Barkósovci, Síserovci, Támachovci, 54 Necíachovci a Chatífaovci; 55 potomkovia Šalamúnových služobníkov: Sótajovci, Sóferetovci, Perúdaovci, 56 Jaalaovci, Darkónčania, Giddélovci, 57 Šefatjovci, Chattílovci, Pókeret-Haccebájimovci a Ámiovci; 58 všetkých chrámových sluhov a potomkov Šalamúnových služobníkov bolo tristodeväťdesiatdva. 59 Aj títo vyšli z Tél-Melachu, Tél-Charše, Kerúbu, Addánu a Imméru, lenže nevedeli preukázať rod svojich otcov a svoj pôvod, či sú z Izraela: 60 šesťstopäťdesiatdva Delájových, Tóbijových a Nekódaových potomkov. 61 Z potomkov kňazov: Chobajovci a Hakkócovci; potomkovia Barzillaja, ktorý si vzal za ženu jednu z dcér Gileádčana Barzillaja, a bol nazvaný ich menom. 62 Tí hľadali svoj zápis o rodovej príslušnosti, ale pretože ho nenašli, vylúčili ich z kňazstva. 63 Kráľov miestodržiteľ im zakázal jesť z najsvätejších vecí, pokiaľ kňaz s urím a tummím nezaujme svoje miesto. 64 Celé toto spoločenstvo do jedného malo štyridsaťdvatisíctristošesťdesiat osôb, 65 okrem ich sluhov a ich slúžok, ktorých bolo sedemtisíctristotridsaťsedem; ďalej s nimi bolo dvesto spevákov a speváčok. 66 Koní mali sedemstotridsaťšesť, mulíc dvestoštyridsaťpäť, 67 tiav štyristotridsaťpäť a oslov šesťtisícsedemstodvadsať. 68 Poniektorí rodoví náčelníci po svojom príchode k domu Hospodina, ktorý je v Jeruzaleme, venovali dobrovoľné dary na Boží dom, aby ho zasa postavili na tom mieste, kde stál. 69 Podľa svojich možností prispeli na dielo chrámu šesťdesiatjedentisíc drachiem v zlate, päťtisíc mín v striebre a sto kňazských rúch. 70 Tak sa teda kňazi, leviti a poniektorí z ľudu usadili tu; speváci, vrátnici a sluhovia chrámu vo svojich mestách; celý Izrael býval vo svojich mestách.

1.Jánov 5, 13 Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život. 14 A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. 15 A ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme ho žiadali. 16 Keď niekto vidí svojho brata páchať hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život: totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Jestvuje aj hriech, ktorý vedie k smrti. O takom nehovorím, aby sa za neho prosilo. 17 Každá neprávosť je hriech, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti.

Podrobnosti

Dátum:
23 júna
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
23 júna
Udalosť Kategória: