Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Izaiáš 61 ; Lukáš 8 , 1-15

18 februára

Izaiáš 61, 1 Duch Pána, Hospodina je nado mnou, lebo ma Hospodin pomazal, poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajatcom a väzneným prepustenie, 2 ohlásiť rok Hospodinovej priazne, deň pomsty nášho Boha na potešenie všetkým zarmúteným, 3 aby som na sionských zarmútených položil veniec namiesto popola, olej radosti namiesto smútku a slávnostné rúcho namiesto sklesnutého ducha. Budú ich volať dubmi spravodlivosti, sadom Hospodina, aby sa on oslávil. 4 Vybudujú staré ruiny, postavia zrúcaniny predkov, obnovia spustošené mestá, zrúcaniny mnohých pokolení. 5 Povstanú cudzinci a budú pásť vaše stáda, cudzozemci budú vašimi roľníkmi a vinohradníkmi. 6 Vy sa však budete volať kňazmi Hospodina, budú vás volať služobníkmi nášho Boha. Budete požívať blahobyt národov a ich sláva sa stane vašou chválou. 7 Namiesto vašej hanby zdedíte dvojitý podiel, namiesto potupy sa budete radovať z vášho osudu; lebo vo svojej krajine budete mať dvojnásobný podiel, budete mať večnú radosť. 8 Ja, Hospodin, milujem právo, nenávidím lup prinesený na spaľovanú obetu, verne ich odmením podľa skutkov a uzavriem s nimi večnú zmluvu. 9 Známe bude ich pokolenie medzi pohanmi a ich potomstvo medzi národmi. Všetci, čo ich uvidia, spoznajú, že sú potomstvom, ktoré požehnáva Hospodin. 10 Radostne budem jasať v Hospodinovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodel rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil; ako ženícha, čo ako kňaz nosí plátený turban a ako snúbenicu okrášlenú skvostmi. 11 Lebo ako zem vyháňa svoje rastliny a ako záhrada dá vyklíčiť svojmu semenu, tak Pán, Hospodin dá vyklíčiť spravodlivosti a chvále pred všetkými národmi.

Lukáš 8, 1 Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a boli s ním Dvanásti 2 i niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. Boli to: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov, 3 potom Jana, manželka Herodesovho správcu Chúzu, ďalej Zuzana a mnohé iné, ktoré im pomáhali svojím majetkom. 4 Keď sa zišiel veľký zástup a schádzali sa k nemu ľudia z miest, rozpovedal im toto podobenstvo: 5 Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo vedľa cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky ho pozobali. 6 Druhé padlo na skalu. Vzišlo, ale uschlo, lebo nemalo vlahu. 7 Ďalšie padlo do tŕnia, ale to vzrástlo a udusilo ho. 8 Iné padlo do dobrej pôdy. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počúva! 9 Jeho učeníci sa ho pýtali: Čo znamená toto podobenstvo? 10 On im nato povedal: Vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva, ostatným je dané len v podobenstvách, aby hľadeli, a nevideli, počúvali, a nechápali. 11 Podobenstvo znamená toto: Zrno je Božie slovo. 12 Na kraji cesty sú tí, čo počúvajú; potom prichádza diabol a vezme slovo z ich srdca, aby neuverili a neboli spasení. 13 Zrno, čo padlo na skalu, to sú tí, čo slovo s radosťou počúvajú, prijímajú ho, ale nemajú korene. Veria len načas a počas skúšky odpadajú. 14 Zrno, čo padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale v živote ich udusia starosti, bohatstvo a rozkoše života, takže úrodu neprinesú. 15 Zrno, čo padlo do dobrej pôdy, to sú tí, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šľachetným srdcom. Zachovávajú ho a vytrvalo prinášajú ovocie.

Podrobnosti

Dátum:
18 februára
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
18 februára
Udalosť Kategória: