Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Jeremiáš 35 ; Ján 1 , 9-13

11. januára 2019

Jeremiáš 35, 1 Slovo, ktoré v dňoch judského kráľa Jójakima, Joziášovho syna, zaznelo Jeremiášovi od Hospodina: 2 Choď k domu Rechábovcov, prehovor s nimi, zaveď ich do Hospodinovho domu, do niektorej z jeho miestností, a ponúkni ich vínom. 3 Vzal som teda Jaazanju, syna Jirmeju, syna Chabacinju, a jeho bratov, všetkých jeho synov a celú rodinu Rechábovcov 4 a priviedol som ich do Hospodinovho domu, do miestnosti synov Božieho muža Chánana, Jigdaljovho syna, ktorá bola vedľa miestnosti kniežat, nad izbou strážcu prahu Maaséju, Šallúmovho syna. 5 Predložil som pred synov domu Rechábovcov plné čaše vína i kalichy a vyzval som ich: Pite víno! 6 Povedali mi: Nepijeme víno. Rechábov syn Jónadab, náš otec, nám povedal: Nikdy nepite víno, ani vy, ani vaši synovia, 7 ani nestavajte domy, nesejte semeno, nesaďte a nevlastnite vinice, bývajte v stanoch po všetky vaše dni, aby ste sa dožili mnohých dní tu na zemi, na ktorej ste pútnici. 8 Poslúchame hlas nášho otca Jónadaba, Rechábovho syna, vo všetkom, čo nám prikázal, preto po celý život nepijeme víno ani my, ani naši synovia, ani naše ženy, ani naše dcéry, 9 ani nestaviame domy na bývanie, nemáme vinice, ani polia, ani osivo. 10 Bývame v stanoch, poslúchame a konáme všetko, čo nám prikázal náš otec Jónadab. 11 Keď však vojsko babylonského kráľa Nebúkadnecara pritiahlo proti krajine, povedali sme: Poďte, vojdime do Jeruzalema pred vojskom Chaldejov a pred vojskom Sýrčanov, a tak sme zostali v Jeruzaleme. 12 Jeremiášovi zaznelo Hospodinovo slovo: 13 Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: Choď a povedz mužom Judska a obyvateľom Jeruzalema: Či si nechcete vziať poučenie a nebudete počúvať moje slová? — znie výrok Hospodina. 14 Príkaz Rechábovho syna Jónadaba, ktorý zakázal svojim synom piť víno, sa zachováva až podnes, pretože poslúchajú príkaz svojho otca. Ja k vám neustále hovorím, ale ma neposlúchate. 15 Stále k vám posielam svojich služobníkov, prorokov, s odkazom: Odvráťte sa všetci od svojej zlej cesty, napravte svoje skutky a nechoďte za cudzími bohmi, aby ste im slúžili. Potom budete bývať v krajine, ktorú som dal vám i vašim otcom. Vy ste však nezbystrili sluch a neposlúchali ste ma. 16 Synovia Jónadaba, Rechábovho syna, zachovávali príkaz svojho otca, ktorý im dal, ale tento ľud ma neposlúchal. 17 Preto toto hovorí Hospodin, Boh zástupov, Boh Izraela: Na Júdu a na všetkých obyvateľov Jeruzalema dopustím všetko nešťastie, ktorým som im hrozil, pretože som k nim hovoril, ale neposlúchali, volal som, ale neodpovedali. 18 Domu Rechábovcov však Jeremiáš povedal: Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: Pretože ste poslúchali príkaz svojho otca Jónadaba a všetko ste konali tak, ako vám prikázal, 19 takto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: Rod Jónadaba, Rechábovho syna, ktorý mi slúži po celý život, nevyhynie.

Ján 1, 9 Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka, to prichádzalo do sveta. 10 Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. 11 Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. 12 Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi; 13 tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha.

Podrobnosti

Dátum:
11. januára 2019
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
11. januára 2019
Udalosť Kategória: