Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Nehemiáš 12 , 1-26 ; Ján 12 , 27-33

marec 15

Nehemiáš 12, 1 Toto sú kňazi a leviti, ktorí sa vrátili so Zerubbábelom, synom Šealtíelovým: Jéšua, Serája, Jirmeja, Ezra, 2 Amarja, Mallúk, Chattúš, 3 Šekanja, Rechúm, Meremót, 4 Iddo, Ginnetój, Abija, 5 Mijjámin, Maadja, Bilga, 6 Šemaja, Jójaríb, Jedaja, 7 Sallu, Ámok, Chilkija, Jedaja. To boli predáci kňazov a ich bratov za dní Jéšuu. 8 Leviti: Jéšua, Binnúj, Kadmíel, Šérebja, Jehúda a Mattanja, ktorý mal so svojimi bratmi na starosti ďakovné piesne. 9 Ich bratia Bakbukja a Unni stáli v službe oproti nim. 10 Jéšua splodil Jójakima, Jójakim splodil Eljášiba a Eljášib splodil Jójadu. 11 Jójada splodil Jonatána, Jonatán splodil Jaddúu. 12 V dňoch Jójakima boli kňazmi títo predáci rodín: za rodinu Serájovu Merája, za Jirmejovu Chananja, 13 za Ezrovu Mešullám, za Amarjovu Jehóchanan, 14 za Mallúkovu Jonatán, za Šebanjovu Jozef, 15 za Chárimovu Adna, za Merajótovu Chelkáj, 16 za Iddovu Zekarja, za Ginnetónovu Mešullám, 17 za Abijovu Zikri, za Minjamínovu a Móadjovu Piltaj, 18 za Bilgovu Šammúa, za Šemajovu Jonatán, 19 za Jójaríbovu Mattenaj, za Jedajovu Uzzi, 20 za Sallajovu Kalláj, za Ámokovu Éber, 21 za Chilkijovu Chašabja, za Jedajovu Netaneel. 22 Leviti, predáci kňazských rodín, boli spísaní za čias Eljášiba, Jójadu, Jonatána a Jaddúu až po kraľovanie perzského Dária. 23 Pri levitoch boli predáci rodín vpísaní do Knihy letopisov až po dni Jóchanana, Eljášibovho syna. 24 Predáci levitov boli: Chašabja, Šérebja, Jéšua, Binnúj, Kadmíel a ich bratia, ktorí stáli pri chválospevoch a ďakovných piesňach podľa rozkazu Božieho muža Dávida oproti nim, skupina pri skupine. 25 Mattanja, Bakbukja, Obadja, Mešullám, Talmón a Akkúb boli strážnikmi, ktorí konali službu vrátnikov v skladiskách pri bránach. 26 Tí boli za dní Jójakima, syna Jéšuu, syna Jócadaka, za čias miestodržiteľa Nehemiáša a kňaza-zákonníka Ezdráša.

Ján 12, 27 Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať: Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Ale veď práve pre túto hodinu som prišiel. 28 Otče, osláv svoje meno! Tu zaznel z neba hlas: Už som oslávil a ešte oslávim. 29 A zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril: Zahrmelo. Iní vraveli: Prehovoril k nemu anjel. 30 Ježiš povedal: Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. 31 Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. 32 A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe. 33 To povedal, aby naznačil, akou smrťou má zomrieť.

Podrobnosti

Dátum:
marec 15
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
marec 15
Udalosť Kategória: