12. marca 2017
Bible Text: Luk 4,1-13 | kazateľ: Denis Blaho