Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Jozua 7; Efezským 4,1-16

14 apríla

Jozua 7, 1 Potom sa Izraeliti previnili porušením kliatby. Áchan, syn Karmího, syn Zabdího, syn Zerachov z kmeňa Júdovho si totiž vzal niečo z vecí pod kliatbou, a preto vzplanul Hospodinov hnev proti Izraelitom. 2 Potom vyslal Jozua mužov z Jericha do Aja, ktorý leží pri Bét-Ávene východne od Bétela, a povedal im: Vyjdite a preskúmajte tú krajinu. Muži teda odišli a preskúmali Aj. 3 Keď sa vrátili k Jozuovi, povedali mu: Všetok ľud ta nemusí vyjsť, stačí keď vyjde dvetisíc alebo tritisíc mužov a dobyjú Aj. Neunúvajte všetok ľud; ich je totiž málo. 4 Tak sa vybralo z ľudu asi tritisíc mužov, tí však ušli pred ajskými mužmi. 5 Ajskí muži zabili z nich asi tridsaťšesť mužov. Prenasledovali ich od brány až po kameňolomy a na svahu ich pobili. Vtedy srdce ľudu zmalomyseľnelo a ochablo. 6 Jozua si však roztrhol rúcho a padol tvárou na zem pred Hospodinovou archou. Ležal až do večera spolu so staršími Izraela a sypali si prach na hlavu. 7 Jozua povedal: Ach, Pane, Hospodin, prečo si previedol tento ľud cez Jordán? Či preto, aby si nás vydal do rúk Amorejčanom, aby nás vyhubili? Radšej sme mohli zostať za Jordánom! 8 Prosím ťa, Pane, čo mám na to povedať, že Izrael zutekal pred svojimi nepriateľmi? 9 Keď sa to dopočujú Kanaánčania a ostatní obyvatelia krajiny, obkľúčia nás a vyhladia naše meno zo zeme. Čo urobíš pre svoje veľké meno? 10 Hospodin povedal Jozuovi: Vstaň! Prečo ležíš tvárou na zemi? 11 Izrael sa prehrešil, prestúpil zmluvu, ktorú som mu dal ako príkaz. Vzali ešte aj z toho, čo je pod kliatbou. Kradli z toho, zatajili to a schovali medzi svoje veci. 12 Izrael nemôže obstáť medzi nepriateľmi, musí zutekať pred nimi, lebo prepadol kliatbe. Nebudem už ďalej s vami, ak nevykynožíte spomedzi seba, čo je pod kliatbou. 13 Vstaň, posväť ľud a povedz: Posväťte sa na zajtrajší deň, lebo takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Izrael, máš u seba prekliaty predmet. Nemôžeš obstáť pred nepriateľmi, kým neodstránite spomedzi seba, čo je pod kliatbou. 14 Preto zajtra ráno nastúpte podľa kmeňov. Kmeň, ktorý označí Hospodin lósom, nastúpi podľa rodov. Rod, ktorú označí Hospodin lósom, nastúpi podľa rodín a z rodiny, ktorú označí Hospodin lósom, nastúpi každý muž. 15 Kto bude označený, že má to, čo je pod kliatbou, nech je upálený so všetkým, čo má, lebo prestúpil Hospodinovu zmluvu a spáchal v Izraeli hanebný čin. 16 Jozua vstal včasráno a kázal Izraelu nastúpiť podľa kmeňov a lósom bol označený kmeň Júdov. 17 Potom kázal nastúpiť rodom Júdovým a lós označil rod Zerachov. Potom kázal nastúpiť mužom z rodu Zeracha a lós označil Zabdího. 18 Kázal teda nastúpiť mužom z jeho rodiny a lós označil Áchana, syna Karmího, syna Zabdího, syna Zerachovho z Júdovho kmeňa. 19 Jozua povedal Áchanovi: Syn môj, vzdaj česť Hospodinovi, Bohu Izraela. Vzdaj mu chválu a povedz mi, čo si urobil. Nič predo mnou nezatajuj! 20 Áchan odpovedal Jozuovi: Naozaj. Ja som sa prehrešil proti Hospodinovi, Bohu Izraela. Toto som urobil: 21 Videl som medzi korisťou pekný babylonský plášť, dvesto šekelov striebra a jeden zlatý prút vážiaci päťdesiat šekelov. Zatúžil som po tom a vzal som si to. Je to skryté v zemi pod mojím stanom a striebro je naspodku. 22 Jozua rozkázal poslom, aby sa ponáhľali do stanu. Naozaj to bolo skryté v jeho stane a striebro bolo naspodku. 23 Vzali to teda zo stanu, doniesli Jozuovi a všetkým Izraelitom a vysypali to pred Hospodinom. 24 Nato Jozua s celým Izraelom chytil Áchana, syna Zerachovho, i striebro, plášť a zlatý prút ako aj jeho synov, dcéry, dobytok, osly a ovce, stan a všetko, čo mal a vyviedli ich do údolia Áchor. 25 Jozua povedal: Prečo si nás uvrhol do nešťastia? Teba nech dnes uvrhne Hospodin do nešťastia! Potom ho celý Izrael ukameňoval — ich telá spálili a ukameňovali. — 26 Nakopili naňho veľkú hromadu kamenia, ktorá je tam dodnes. Potom Hospodin odvrátil páľavu svojho hnevu. Preto sa toto miesto dodnes volá Émek-Áchor.

Efezským 4, 1 Preto vás napomínam ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, 2 so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou, znášajte sa navzájom v láske. 3 Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. 4 Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania. 5 Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst, 6 jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. 7 Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. 8 Preto je povedané: Keď vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary. 9 A čo iné znamená „vystúpil“ , ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? 10 Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby všetko naplnil. 11 A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, 13 až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. 14 Aby sme už neboli nedospelí, sem-tam hádzaní a zmietaní závanom hocijakého učenia — ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a ľstivým zvádzaním na blud. 15 Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava, 16 z neho rastie celé telo, pevne spojené vzájomne sa podporujúcimi kĺbmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti.

Podrobnosti

Dátum:
14 apríla
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
14 apríla
Udalosť Kategória: