Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Malachiáš 2,1-9; Skutky 28,16-31

21 novembra

Malachiáš 2, 1 Teraz teda vám, kňazom, znie toto rozhodnutie: 2 Ak neposlúchnete a nevezmete si k srdcu, že máte vzdávať česť môjmu menu — vraví Hospodin zástupov — tak zošlem na vás kliatbu a vaše požehnanie prekľajem. Veď som ho už aj preklial, lebo nikto z vás si to neberie k srdcu. 3 Ja pokarhám vaše potomstvo a vrhnem vám kal do tváre, kal vašich sviatočných obiet. Vynesú vás aj s nimi. 4 Potom poznáte, že toto rozhodnutie som vám poslal ja, aby sa zachovala moja zmluva s Lévim — vraví Hospodin zástupov. 5 Moja zmluva s ním znamenala život a pokoj. Dal som mu toto: bázeň, aby sa ma bál a mal úctu pred mojím menom. 6 Z jeho úst vychádzalo pravdivé naučenie, neprávosť nemal na perách, v pokoji a úprimnosti chodil so mnou a mnohých odvrátil od neprávostí. 7 Veď pery kňaza majú strážiť poznanie; z jeho úst sa očakáva naučenie, lebo on je poslom Hospodina zástupov. 8 Vy ste však odbočili z cesty, svojím učením ste mnohých doviedli k pádu; porušili ste levitskú zmluvu — vraví Hospodin zástupov. 9 Preto som vás vydal na opovrhnutie a ponížení ste pred celým ľudom, lebo nezachovávate moje cesty a vo veciach zákona niektorým ľuďom nadržiavate.

Skutky 28, 16 Po príchode do Ríma Pavlovi dovolili bývať v súkromí s vojakom, ktorý ho strážil.17 Po troch dňoch Pavol zvolal popredných Židov. Keď sa zišli, hovoril im: Muži, bratia! Ja som neurobil nič ani proti Bohu, ani proti zvykom otcov, no v Jeruzaleme ma uväznili a vydali do rúk Rimanov, 18 ktorí ma na základe vyšetrovania chceli prepustiť, lebo nenašli na mne nijakú vinu hodnú smrti. 19 No Židia sa proti tomu postavili, a tak som bol donútený odvolať sa k cisárovi, ale nie preto, aby som z niečoho obžaloval svoj národ. 20 Preto som vás teda zvolal, aby som sa s vami stretol a pozhováral. Veď túto reťaz nosím pre nádej Izraela. 21 No oni mu povedali: My sme o tebe nedostali z Judska nijaký list ani sem neprišiel nikto z bratov, ktorý by o tebe povedal niečo zlé. 22 Ale radi od teba počujeme, ako zmýšľaš, lebo o tejto sekte vieme, že jej všade odporujú. 23 Určili mu teda deň a viacerí prišli k nemu ta, kde sa Pavol ubytoval. Od rána až do večera im vysvetľoval a vydával svedectvo o Božom kráľovstve a presviedčal ich o Ježišovi dôkazmi z Mojžišovho zákona a Prorokov. 24 Tomu, čo hovoril, niektorí uverili, iní však neverili. 25 Keďže neboli jednomyseľní, rozišli sa, keď Pavol povedal tieto slová: Duch Svätý dobre povedal vašim otcom ústami proroka Izaiáša: 26 Choď k tomuto ľudu a povedz: Budete len počúvať a počúvať, ale nepochopíte, budete len pozerať a pozerať, ale neuvidíte. 27 Lebo otupelo srdce tohto ľudu, ušami ťažko počuli, aj oči si zažmúrili, len aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa, a ja ich neuzdravím. 28 Vedzte teda, že táto Božia spása je poslaná pohanom a oni budú počúvať. 29 Pavol ostal celé dva roky vo svojom najatom byte a prijímal všetkých, ktorí k nemu prichádzali. 30 Ohlasoval Božie kráľovstvo a učil o Pánovi Ježišovi Kristovi s úplnou odvahou a bez prekážok.

Podrobnosti

Dátum:
21 novembra
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
21 novembra
Udalosť Kategória: