Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Malachiáš 3,13-24; 2. Petrov 2

24 novembra

Malachiáš 3, 13 Príliš opovážlivé sú vaše slová proti mne — vraví Hospodin: Pýtate sa: Čo hovoríme proti tebe? 14 Vravíte: Daromné je slúžiť Bohu. Čo máme z toho, že sme zachovávali jeho nariadenia a že sme chodili v smútku pred Hospodinom zástupov?! 15 Blahoslavíme teda spupných. Darí sa im, hoci konajú svojvoľne, pokúšajú Boha, a predsa uniknú. 16 Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. Hospodin to pozoroval a počul. Pred ním bola písaná pamätná kniha o tých, čo sa boja Hospodina a ctia jeho meno. 17 Budú mi — hovorí Hospodin zástupov — v deň, ktorý chystám, zvláštnym vlastníctvom. Budem k nim zhovievavý, ako je zhovievavý otec k synovi, ktorý mu slúžil. 18 Potom uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a svojvoľníkom, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto mu neslúži.19 Pozri, prichádza deň, horiaci ako pec, keď sa všetci spupní a všetci svojvoľníci stanú strniskom. Prichádzajúci deň ich spáli — vraví Hospodin zástupov. Nenechá po nich ani koreň, ani vetvu. 20 Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde Slnko spravodlivosti a zdravie bude v jeho lúčoch, potom vyjdete a budete poskakovať ako teľce vypustené zo stajne. 21 Pošliapete svojvoľníkov, lebo v ten deň, ktorý chystám, budú popolom pod vašimi nohami — vraví Hospodin zástupov. 22 Pamätajte na zákon môjho služobníka Mojžiša, ktorému som na Horebe pre celý Izrael vydal ustanovenia a právne predpisy. 23 Ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde veľký a hrozný deň Hospodina. 24 On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som pri svojom príchode neuvalil na zem kliatbu.

2. Petrov 2, 1 Medzi Božím ľudom však boli aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí rozšíria skazonosné náuky. Keďže však zaprú aj samého Pána, ktorý ich vykúpil, uvalia na seba rýchlu skazu. 2 A mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a budú potupovať cestu pravdy. 3 Z chamtivosti sa budú usilovať získať vás falošnými rečami, ale ich súd je pripravený a ich zatratenie, ktoré im hrozí, nespí. 4 Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale ich uvrhol spútaných do temnoty podsvetia, aby tam boli strážení, až pokým nepredstúpia pred súd. 5 Ani starý svet neušetril, keď priviedol potopu na bezbožný svet, ale Noacha, hlásateľa spravodlivosti, zachránil ako ôsmeho spolu s inými siedmimi. 6 Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil na popol ako odstrašujúci príklad pre budúcich bezbožníkov, 7 ale spravodlivého Lóta, ktorý sa trápil bezuzdným správaním nemravníkov, zachránil. 8 Kým tento spravodlivý prebýval medzi nimi, deň čo deň sa vo svojej spravodlivej duši trápil, keď počul a videl ich zlé skutky. 9 Pán však vie vytrhnúť nábožných z pokušenia, a nespravodlivých ponechať až do dňa súdu a potrestať, 10 a to najmä tých, čo sa ženú za telom s nečistými žiadosťami a pohŕdajú Pánovou autoritou. 11 a ani anjeli, hoci sú silou a mocou väčší, nevynášajú proti nim pred Pánom zatracujúci súd. 12 Oni však ako nerozumná zver, od prírody určená na lov a zabíjanie, rúhajú sa tomu, čo nepoznajú; zahynú vo svojej skazenosti a 13 stihne ich odplata za neprávosť. Hýrenie vo dne pokladajú za rozkoš, sú poškvrnou a hanebnosťou a na spoločných hostinách s vami sa oddávajú rozkošiam. 14 Ich oči sú plné cudzoložstva a nevedia sa nasýtiť hriechu, vábia nestále duše, srdcia majú vycvičené v chamtivosti, sú deťmi kliatby. 15 Keďže opustili pravú cestu, zablúdili, dali sa na cestu Bileáma, Beórovho syna, ktorému sa zapáčila odplata za neprávosť. 16 Bol však pokarhaný za vlastnú neprávosť; nemé ťažné zviera prehovorilo ľudským hlasom a zabránilo bláznovstvu proroka. 17 Tí ľudia sú ako pramene bez vody, oblaky, ktoré ženie víchrica; je pre nich pripravená najtemnejšia tma. 18 Vedú totiž pyšné a prázdne reči, lákajú bezuzdnými telesnými žiadosťami takých, čo práve ušli spomedzi tých, čo žijú v blude. 19 Sľubujú im slobodu, hoci sami sú otrokmi skazy; veď každý je otrokom toho, čo si ho podmanilo. 20 Ak sa totiž tí, čo unikli poškvrnám sveta tým, že poznali nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, znova s nimi zapletajú a podľahnú im, ich konečné položenie bude horšie ako začiatok. 21 Bolo by pre nich lepšie, keby neboli poznali cestu spravodlivosti, ako keď sa potom, ako ju poznali, odvrátili od svätého prikázania, ktoré dostali. 22 Splnilo sa na nich pravdivé príslovie: Pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátil umyté prasa váľa sa v blate zasa.

Podrobnosti

Dátum:
24 novembra
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
24 novembra
Udalosť Kategória: