Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

2. Kráľov 21; Zjavenie Jána 20,1-6

13 júna

2. Kráľov 21, 1 Menašše mal dvanásť rokov, keď sa stal kráľom a päťdesiatpäť rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Chefcíbah. 2 Robil Hospodinovi naprotiveň podľa ohavností národov, ktoré Hospodin vyhnal spred Izraelitov. 3 Znovu vybudoval výšiny, ktoré zničil jeho otec Chizkija, zriadil Baálovi oltáre a zhotovil ašéru po vzore izraelského kráľa Achába. Uctieval všetky nebeské telesá a slúžil im. 4 Postavil aj oltáre v dome Hospodina, o ktorom on sám vyhlásil: V Jeruzaleme si uložím svoje meno. 5 Na oboch nádvoriach Hospodinovho domu postavil oltáre všetkým nebeským telesám. 6 Dal si upáliť vlastného syna, zaoberal sa veštbou, robil čary, zaopatril si množstvo vyvolávačov duchov a vidcov, aby tak robili Hospodinovi naprotiveň a urážali ho. 7 Ním zhotovenú sochu Ašéry umiestnil v dome, o ktorom sa vyslovil Hospodin Dávidovi a jeho synovi Šalamúnovi: Do tohto domu a v Jeruzaleme, ktorý som si vyvolil spomedzi všetkých kmeňov Izraela, uložím natrvalo svoje meno. 8 Nedopustím už, aby sa noha Izraela pohla z pôdy, ktorú som dal ich praotcom pod podmienkou, že budú dôsledne konať všetko, čo som im prikázal, podľa celého zákona, ktorý im vydal môj služobník Mojžiš. 9 Neposlúchli však. Menašše ich zviedol, takže páchali väčšie zlo než národy, ktoré Hospodin vyhubil spred Izraelitov. 10 Vtedy Hospodin odkazoval po svojich služobníkoch prorokoch: 11 Pretože judský kráľ Menašše pácha tieto ohavnosti, dopustil sa väčšieho zla než predtým všetci Amorejčania. Svojimi modlami zviedol na hriech i Júdu. 12 Preto takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Na Jeruzalem a na Judsko privediem pohromu. Každému, čo o nej počuje, zacvendží v oboch ušiach. 13 Na Jeruzalem vystriem meraciu šnúru ako na Samáriu i olovnicu ako na dom Achábov. Vytriem Jeruzalem, ako sa vytiera misa. Vytrie sa a preklopí. 14 Zvyšok svojho dedičstva zavrhnem a vydám ho do rúk jeho nepriateľov, takže ho všetci nepriatelia olúpia a vydrancujú. 15 To preto, že mi robili naprotiveň a urážali ma odo dňa, ako vyšli ich praotcovia z Egypta až dodnes. 16 Menašše prelial i veľmi mnoho nevinnej krvi, takže ňou zaplavil celý Jeruzalem. Okrem toho tu bol hriech, do ktorého zviedol i Júdu, aby tak robili Hospodinovi naprotiveň. 17 Ostatné príbehy Menaššeho, všetko, čo vykonal, jeho hriech, ktorého sa dopustil, je poznačené v Kronike judských kráľov. 18 Keď sa Menašše uložil k svojim otcom, pochovali ho v záhrade paláca — v Uzzovej záhrade. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Amón. 19 Amón mal dvadsaťdva rokov, keď sa stal kráľom a vládol dva roky v Jeruzaleme. Jeho matka, dcéra Charúcova z Jotby, sa volala Mešullemet. 20 Robil Hospodinovi naprotiveň tak ako jeho otec Menašše. 21 Chodil po všetkých cestách, po ktorých chodil jeho otec, slúžil ako jeho otec modlám a uctieval ich. 22 Opustil Hospodina, Boha svojich otcov, a nechodil po jeho ceste. 23 Amónovi služobníci sa proti nemu vzbúrili a usmrtili kráľa v jeho paláci. 24 Prostý ľud však pobil všetkých, čo sa zúčastnili na vzbure proti kráľovi Amónovi a dosadil po ňom za kráľa jeho syna Joziáša. 25 Ostatné príbehy Amónove i to, čo vykonal, je poznačené v Kronike judských kráľov. 26 Pochovali ho do jeho hrobu v Uzzovej záhrade. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Joziáš.

Zjavenie Jána 20 ,1 Videl som anjela zostupujúceho z neba. Mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. 2 Zmocnil sa draka, toho starého hada, ktorým je diabol, satan, a sputnal ho na tisíc rokov. 3 Hodil ho do priepasti, zavrel a zapečatil ju nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisícrokov. Potom musí byť na krátky čas uvoľnený. 4 Videl som tróny. Na ne si sadli tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znak na svoje čelo a na ruku. Ožili a kraľovali s Kristom tisícrokov. 5 Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisícrokov. To je prvé vzkriesenie. 6 Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.

Podrobnosti

Dátum:
13 júna
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
13 júna
Udalosť Kategória: