Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

4.Mojžišova 3; Skutky 8,26-40

18 septembra

4. Mojžišova 3, 1 Toto je rodokmeň Árona a Mojžiša v čase, keď Hospodin oslovil Mojžiša na vrchu Sinaj. 2 Toto sú mená Áronových synov: prvorodený Nádab, potom Abíhu, Eleazár a Ítamar. 3 Toto sú mená Áronových synov, pomazaných kňazov, uvedených do kňazského úradu. 4 Nádab a Abíhu zomreli pred Hospodinom, keď na Sinajskej púšti priniesli pred Hospodina cudzí oheň. Nemali synov. Kňazskú službu vykonávali teda Eleazár a Ítamar v prítomnosti svojho otca Árona.5 Hospodin povedal Mojžišovi: 6 Priveď Léviho kmeň a postav ho pred kňaza Árona, aby mu posluhovali. 7 Zaňho a za celú pospolitosť budú dbať o poriadok pred stanom stretávania, aby sa mohla konať služba pri príbytku. 8 Budú sa starať o všetko zariadenie stanu stretávania a za Izraelitov budú dbať o poriadok, aby sa mohla konať služba pri príbytku. 9 Léviho kmeň dáš Áronovi a jeho synom; dostane ich spomedzi Izraelitov ako dar. 10 Árona a jeho synov poveríš, aby dbali o svoj kňazský úrad. Ak sa niekto nepovolaný priblíži, bude usmrtený. 11 Hospodin povedal Mojžišovi: 12 Ja som si vybral Léviho kmeň spomedzi Izraelitov za všetkých prvorodených medzi Izraelitmi, čo otvárajú materské lono. Léviho synovia sú moji. 13 Mne patrí všetko prvorodené. Keď som v Egypte usmrtil všetko prvorodené, oddelil som si ako sväté všetko prvorodené v Izraeli z ľudí i z dobytka. Sú moji. Ja som Hospodin. 14 Hospodin povedal Mojžišovi na Sinajskej púšti: 15 Spočítaj Léviovcov podľa rodín a rodov. Spočítaj všetky osoby mužského rodu starších ako jeden mesiac. 16 Mojžiš ich spočítal na Hospodinov rozkaz, ako mu bolo prikázané. 17 Toto sú Léviovci podľa mien: Geršón, Kehát a Merári. 18 Toto sú mená Geršónovcov podľa rodov: Libni a Šimei. 19 Kehátovci podľa rodov: Amrám, Jishár, Hebron a Uzzíel. 20 Meráriovci podľa rodov: Machli a Múši. Toto sú rody Léviovcov podľa rodín. 21 Ku Geršónovi patrí rod Libniovcov a Šimeiovcov. Toto sú rody Geršónovcov. 22 Počet všetkých spočítaných osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac bolo sedemtisícpäťsto. 23 Rody Geršónovcov majú táboriť za príbytkom na západnej strane. 24 Vodcom rodín Geršónovcov bol Eljásaf, syn Láela. 25 Geršónovci mali v stane stretávania na starosti príbytok, stan, jeho prikrývku, oponu pri vchode do stanu stretávania, 26 kobercové závesy nádvoria, oponu pri vchode do nádvoria, ktoré je okolo príbytku a oltára, ako aj stanové povrazy a všetko príslušenstvo. 27 Ku Kehátovcom patrili: rod Amrámovcov, rod Jishárovcov, rod Hebronovcov a rod Uzzíelovcov. Toto sú rody Kehátovcov. 28 Počet všetkých osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac bol osemtisícšesťsto. Tí budú strážcami svätyne. 29 Rody Kehátovcov mali táboriť na južnej strane príbytku. 30 Vodcom rodín kehátovských rodov bol Elícafan, syn Uzzíela. 31 Na starosti mali archu, stôl, svietnik, oltáre a náradie svätyne na službu, oponu a všetko príslušenstvo. 32 Hlavným vodcom levitov bol Eleazár, syn kňaza Árona. Dozeral na tých, čo strážili svätyňu. 33 K Meráriovcom patril rod Machliovcov a rod Múšiovcov. To sú rody Meráriovcov. 34 Počet všetkých spočítaných osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac bol šesťtisícdvesto. 35 Vodcom rodín meráriovských rodov bol Cúriel, syn Abíchajila; mali táboriť na severnej strane príbytku. 36 Meráriovci mali na starosti dosky príbytku, jeho závory, stĺpy, podstavce, všetko zariadenie a príslušenstvo, 37 stĺpy okolo nádvoria, podstavce, kolíky a povrazy. 38 Východne od príbytku, pred stanom stretávania na jeho východnej strane, bude táboriť Mojžiš, Áron a jeho synovia; tí sa budú starať o svätyňu namiesto Izraelitov. Ak sa priblíži niekto nepovolaný, bude usmrtený. 39 Všetkých Léviovcov, ktorých na príkaz Hospodina spočítal Mojžiš s Áronom podľa ich rodov, osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac, bolo dvadsaťdvatisíc. 40 Hospodin povedal Mojžišovi: Spočítaj všetkých prvorodených Izraelitov mužského rodu starších ako jeden mesiac a urob zoznam ich mien. 41 Léviovcov vezmi pre mňa namiesto všetkých prvorodených Izraelitov. Ja som Hospodin. Aj namiesto všetkého prvorodeného z izraelského dobytka vezmi dobytok Léviovcov. 42 Mojžiš spočítal všetkých prvorodených medzi Izraelitmi, ako mu prikázal Hospodin. 43 Všetkých prvorodených osôb mužského rodu od jedného mesiaca a viac, ktorí sa dostali do zoznamu mien, bolo dvadsaťdvatisícdvestosedemdesiattri. 44 Hospodin povedal Mojžišovi: 45 Namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelitmi vezmi Léviovcov a namiesto ich dobytka vezmi dobytok Léviovcov. Léviovci sú moji. Ja som Hospodin. 46 Ako výkupné za tých dvestosedemdesiattri prvorodených Izraelitov, ktorí prevyšujú počet Léviovcov, 47 vyber po päť šekelov striebra na hlavu. Vyberaj ich podľa váhy svätyne; šekel je dvadsať gér. 48 Striebro odovzdáš Áronovi a jeho synom ako výkupné za tých, čo presahujú ich počet. 49 A tak Mojžiš prevzal výkupné za tých, čo presahujú počet vykúpených Léviovcov. 50 Za prvorodených Izraelitov vybral tisíctristošesťdesiatpäť šekelov striebra podľa váhy svätyne. 51 Mojžiš odovzdal výkupné Áronovi a jeho synom, ako mu prikázal Hospodin.

Skutky 8, 26 Keď vydali svedectvo a oznámili Pánovo slovo, pri návrate do Jeruzalema ohlasovali evanjelium v mnohých samárijských dedinách. 27 Pánov anjel prehovoril k Filipovi: Vstaň a choď na juh, na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema do Gazy, je pustá. 28 Filip teda vstal a šiel a hľa, uvidel Etiópčana, eunucha, a veľmoža, správcu všetkých pokladov kandaky, čo je titul etiópskej kráľovnej. Putoval do Jeruzalema, aby sa poklonil Bohu. 29 Teraz sa vracal na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. 30 Tu povedal Duch Filipovi: Choď a pripoj sa k tomu vozu! 31 Keď Filip pribehol, počul, že číta proroka Izaiáša, i spýtal sa: Rozumieš tomu, čo čítaš? 32 Eunuch odpovedal: Ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí? I poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si k nemu. 33 Stať Písma, ktorú čítal, bola: Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok onemie pred tým, kto ho strihá, ani on neotvoril ústa. 34 Pre jeho pokoru bol súd nad ním ukončený. Kto bude hovoriť o jeho potomstve? Veď jeho život na zemi je skončený. 35 Eunuch povedal Filipovi: Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? O sebe, alebo o niekom inom? 36 Vtedy Filip začal hovoriť a počnúc týmto miestom Písma ohlasoval mu Ježiša. 37 Ako pokračovali v ceste, prišli k akejsi vode. Tu povedal eunuch: Pozri, voda! Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť? 38 Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip aj eunuch, vstúpili do vody a Filip eunucha pokrstil. 39 Keď vystúpili z vody, Pánov Duch uchvátil Filipa a eunuch ho viac nevidel, no natešený pokračoval v ceste. 40 Filip sa ocitol v Azóte. Pochodil všetky mestá, hlásal evanjelium, kým neprišiel do Cézarey.

Podrobnosti

Dátum:
18 septembra
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
18 septembra
Udalosť Kategória: