Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Izaiáš 28 ; Zjavenie Jána 15

15 januára

Izaiáš 28, 1 Beda pyšnej korune opilcov Efrajima, jeho preslávenej kráse, zvädnutej ako kvet, ktorá je na hlave úrodného údolia ovládaného vínom. 2 Pozrite, Pán má kohosi silného a mocného, podobného lejaku s ľadovcom a ničivej víchrici, je ako príval mohutných zaplavujúcich vôd; Pán ho vrhol na zem. 3 Nohami bude pošliapaná pyšná koruna opilcov Efrajima, 4 jeho preslávená krása bude vädnúcim kvetom na hlave úrodného údolia; bude ako skorá figa pred zberom. Len čo ju niekto uvidí, chytí ju do ruky a zhltne. 5 V ten deň bude Hospodin zástupov nádhernou korunou a vencom slávy pre zvyšok svojho ľudu. 6 Tomu, čo zasadá na súde, vnukne spravodlivosť a dodá silu tým, čo zatlačia boj k bráne. 7 Aj títo blúdia od vína, tackajú sa od opojného nápoja, kňaz i prorok blúdia od opojného nápoja, sú zmätení z vína, tackajú sa od opojného nápoja, mocú sa pri videní, pri vynášaní rozsudku sa kníšu. 8 Všetky stoly sú plné zvratkov a špiny, čistého miesta niet. 9 Koho chce viesť k poznaniu? Koho učí chápať posolstvo? Oddojčených? Odstavených od pŕs? 10 Lebo je to príkaz za príkazom, príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom, pravidlo za pravidlom, trocha sem, trocha tam. 11 Nezrozumiteľnou rečou a cudzím jazykom bude hovoriť tomuto národu 12 ten, čo im hovoril: Tu je odpočinok, dožičte pokoj unavenému, tu je úľava! Ale nechceli počúvať. 13 Preto im zaznie slovo Hospodina: príkaz za príkazom, príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom, pravidlo za pravidlom, trocha sem, trocha tam! Nech si len idú, no zvalia sa dozadu, dolámu sa, padnú do osídla a budú uväznení. 14 Preto počúvajte Pánovo slovo, posmievači, čo vládnete nad týmto ľudom v Jeruzaleme. 15 Pretože vy hovoríte: Uzavreli sme zmluvu so smrťou, dohodu sme urobili s ríšou mŕtvych. Aj keď tu bude práskajúci bič, nezasiahne nás, lebo z klamstva sme si urobili útočisko a skrývame sa za lož. 16 Preto takto hovorí Pán, Hospodin: Hľa, ja položím kameň na Sione, kameň osvedčený, uholný, vzácny, pevne založený. Kto uverí, nebude bezradný. 17 Právo ustanovím ako mieru a spravodlivosť ako váhu, ľadovec zmetie útočisko lží, a úkryt zaplavia vody. 18 Vaša zmluva so smrťou bude zrušená, vaša dohoda s ríšou mŕtvych neobstojí. Keď na vás príde plieskajúci bič, budete ním ubití. 19 Kedykoľvek vás postihne, zachváti vás, lebo ráno čo ráno, vo dne i v noci na vás doľahne; bude ťažké porozumieť posolstvu. 20 Lôžko je prikrátke, nedá sa na ňom vystrieť, prikrývka je úzka, nedá sa ňou prikryť. 21 Veď Hospodin povstane ako na vrchu Peracím a rozohní sa ako v údolí Gibeón, aby uskutočnil svoje dielo, zvláštne dielo, aby vykonal svoju prácu — nezvyčajnú prácu. 22 Nevysmievajte sa však, aby vám nespevneli okovy, lebo som počul o skaze, o tom, čo rozhodol Pán, Hospodin zástupov, nad celou zemou. 23 Dávajte pozor a počúvajte môj hlas, sústreďte sa a počúvajte moju reč! 24 Ak chce oráč siať, či celý deň len orie, brázdi a bráni svoju pôdu? 25 Či nerozhodí kôpor a neroztrúsi rascu, keď vyrovná jej povrch, či nezaseje pšenicu a jačmeň na označené miesto a ľadník k medzi? 26 Správne ho učí, poúča jeho Boh. 27 Veď kôpor sa nemláti mláťačkou ani koleso voza sa nekrúti po rasci, ale prútom sa vytĺka kôpor, palicou rasca. 28 Obilie na chlieb treba pomlieť, veď sa nemôže len donekonečna mlátiť, ak sa naň aj nasmerujú kolesá vozov i kone, nepomelú ho. 29 Aj to pochádza od Hospodina zástupov; svoj zámer uskutočňuje obdivuhodne, zveľaďuje múdrosť.

Zjavenie Jána 15, 1 Videl som iné veľké a predivné znamenie: Sedem anjelov, ktorí mali sedem posledných rán, pretože nimi sa dovŕšil Boží hnev. 2 Videl som akési sklenené more, zmiešané s ohňom, a tí, čo zvíťazili nad šelmou i nad jej obrazom a nad číslom jej mena, stáli na sklenenom mori. Mali Božie citary 3 a spievali pieseň Božieho služobníka Mojžiša a pieseň Baránka: Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pán, Boh všemohúci. Spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, Kráľ národov. 4 Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno? Pretože ty jediný si svätý; všetky národy prídu a budú sa pred tebou klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy. 5 A potom som videl: Otvoril sa chrám stanu svedectva v nebi 6 a z chrámu vyšlo sedem anjelov, ktorí mali sedem rán. Boli oblečení do čistého žiariaceho ľanového rúcha a cez prsia boli prepásaní zlatými pásmi. 7 Jedna zo štyroch bytostí rozdala siedmim anjelom sedem zlatých čiaš, plných hnevu Boha žijúceho na veky vekov. 8 Chrám sa naplnil dymom Božej slávy a jeho moci. A nikto nemohol vojsť do chrámu, kým sa nedovŕšilo sedem rán siedmich anjelov.

Podrobnosti

Dátum:
15 januára
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
15 januára
Udalosť Kategória: